โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้โอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 43 แห่ง นั้น

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงิน ขอให้ดำเนินการจัดส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อรวบรวมให้กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สินต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1