ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สพฐ.แจ้งปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้17391 17392 17393

ติดต่อเรา