เผยแพร่ผลงานการประเมินตนเอง 2558

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมตามรูปแบบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของรายงานและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน

1

2

ติดต่อ สพป.สก.1