STOP TEEN MOM

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ได้มาจัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)   โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์เข้าร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  เมื่อวันศุกร์ที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๘

ติดต่อ สพป.สก.1