ขั้นตอนการรายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ผ่านระบบ e-MES (school)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ขั้นตอนการรายงาน ผ่านระบบe-MES (school) (ตามขั้นตอนดังแนบ) e-MES-school (3)

ติดต่อเรา