ขอเอกสารเพิ่มเติม (อบรมครูผู้ช่วย จ.นครนายก)

แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 25-27  กรกฎาคม 2558  จ.นครนายก  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามรายชื่อที่แนบภายในวันที่ 9  กันยายน 2558  2558