รหัสสมาชิก / รหัสผ่าน การประหยัดพลังงาน

สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูล ใน www.e-report.energy.go.th

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และเป็นปัจจุบัน  ตามรหัสสมาชิก / รหัสผ่าน ดังแนบ1 2 3 4 5 6