จัดนิทรรศการเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์ รับการประเมินจากคณะตรวจประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 3 (ชลบุรี)

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดนิทรรศการเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์
รับการประเมินจากคณะตรวจประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 3 (ชลบุรี)
วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
กิจกรรมมีดังนี้
1.การแสดงเต้นประกอบเพลงแปรงฟัน
2.นางสาวนวนละออง สีดา ครูอนามัยโรงเรียน ตัวแทนนำเสนอการดำเนินงาน
3. ตัวแทนนักเรียนนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก
4. สรุปผล
FUN1 FUN2 FUN3 FUN4 FUN5 FUN6 FUN7 FUN8 FUN9 FUN10 FUN11 FUN12 FUN13 FUN14 FUN15 FUN16 FUN17 FUN18 FUN19 FUN20 FUN21 FUN22 FUN23 FUN24 FUN25 FUN26

ติดต่อเรา