ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ http//:academic.obec.go.th และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่ http://www.ttsf.or.th ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา