การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

กลุ่มนโยบายและแผน  ส่งแบบรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้                          1. แบบรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  (ฉบับปรับปรุง)  เพื่อใช้ประกอบ   ในการจัดเก็บข้อมูลก่อนบันทึกเข้าระบบ SK1CLOUD  สำหรับโรงเรียนทุกโรง

2. แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต สำหรับโรงเรียน 16 โรง ดังนี้  (โรงเรียนบ้านพระเพลิง, บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง), บ้านหนองเตียน, บ้านคลองผักขม, บ้านน้ำซับเจริญ, บ้านภูเงิน,   บ้านเนินสายฝน, บ้านท่าผักชี, บ้านหินกอง (คลองหาด), บ้านทัพหลวง, บ้านพรหมนิมิตร, บ้านเขาแหลม, บ้านไร่สามศรี, บ้านโคกน้อย,         ชุมชนบ้านตาหลังใน และบ้านแสงจันทร์

ติดต่อเรา