ขอเชิญนักเรียนนะดับชั้น ป.๕-๖ ร่วมการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนนะดับชั้น ป.๕-๖ ร่วมการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รับสมัครจำนวน จำกัด ๔๐๐ คนเท่านั้น ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.royin.go.th หรือ page ราชบัณฑิตยสภา ในเฟสบุ๊ค ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน