แจ้งด่วน……….. แก้ไขเกณฑ์การส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

แจ้งด่วน  แก้ไข เกณฑ์การส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)  (เอกสารดังแนบ) 11

ติดต่อเรา