แจ้งเรื่องการเบิกเงินทดรองราชการ

เรื่อง การเบิกเงินทดรองราชการ  ตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรทุกวันพุธของสัปดาห์ นั้น  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งงดจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน 2558 – 30  กันยายน 2558  เนื่องจากต้องเก็บเงินรวบรวมเงินทดรองส่งคืนคลังให้ครบจำนวน โดยขอให้ส่งเบิกตามปกติ ซึ่งจะได้รับเงินพร้อมเงินเดือนและจะเปิดบริการในวันพุธแรกของเดือน ตุลาคม 58

ติดต่อ สพป.สก.1