แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ e-MES

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ผ่านระบบโปรแกรม e-MES กรุณากรอกข้อมูล ด่วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

1. บ้านเนินสะอาด

2. บ้านคลองหมี

3. บ้านคลองคันฉอ

4. บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

5. บ้านลุงพลู

6. บ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์)

7. บ้านหนองขี้เห็น

8. บ้านหนองผูกเต่า

9. บ้านท่าช้าง

10. บ้านคลองสำอางค์

11. บ้านเนินสวนอ้อย

12. บ้านหนองข่า

13. บ้านท่าเกษม

14. บ้านคลองอุดมสุข

15. บ้านสี่แยก

16. บ้านคลองบุหรี่

17. บ้านป่าระกำ

18. บ้านทุ่งหินโคน

19. บ้านแก่งสีเสียด

20. บ้านเนินผาสุก

21. บ้านเขาข่า

22. บ้านแก้ง

23. บ้านห้วย

24. บ้านเขาสิงโต

25. บ้านแสงจันทร์

26. บ้านคลองหมากนัด

27. บ้านท่าระพา

28. บ้านคลองปลาโด

29. บ้านคลองศรีเมือง

30. บ้านโป่งดาวเรือง

31. บ้านคลองน้ำเขียว

32. บ้านท่ากะบาก

33. สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

34. อนุบาลคลองหาด

35. บ้านคลองไก่เถื่อน

36. บ้านพรหมนิมิต

37. บ้านเขาเลื่อม

38. บ้านซับน้อย

39. บ้านซับถาวร

40. ทับทิมสยาม05

41. อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

42. วัดเกศแก้ว

43. บ้านวังแดง

44. บ้านหนองผักหนาม

45. บ้านคลองหินปูน

46. บ้านดอนดินแดง

47. บ้านคลองใหญ่

48. บ้านท่าตาสี

49. บ้านแก่งสะเดา

50. บ้านหนองปรือ

51. บ้านใหม่สระบุรี

52. บ้านมหาเจริญ

53. บ้านพรสวรรค์

54. บ้านซับเจริญ

55. อนุบาลเขาฉกรรจ์

56. บ้านคลองสิบสาม

57. บ้านหนองกะทะ

58. บ้านเขาสามสิบ

59. บ้านพรสวรรค์

60. บ้านซับมะนาว

61. บ้านหนองหว้า

62. บ้านคลองธรรมชาติ

63. บ้านเขาน้อยสามัคคี

64. บ้านพระเพลิง

65. บ้านภูเงิน

66. บ้านบึงพระราม

67. บ้านวังใหม่

68. วังศรีทอง

69. วังไผ่

70. บ้านคลองเจริญสุข

71. บ้านโคกน้อย

ติดต่อเรา