แก้ไขรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 -20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 หรือ ม.2 จำนวน 14 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน และขอให้ส่งรายชื่อ ผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 4 ก.ย.2558 นั้น  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียน ดังแนบมาพร้อมนี้

3348

ติดต่อ สพป.สก.1