โรงเรียนบ้านลุงพลูได้รับงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้รับงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

9

8

7

6

5 4

3

2

1