แจ้งโรงเรียนที่รับได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน

แจ้งโรงเรียนที่รับได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน  ให้ส่งเอกสารในการเบิกจ่ายดังต่อไปนี้  9

ติดต่อเรา