รายงานการนิเทศ ติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล

ตามที่คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และให้โรงเรียน

ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อม Best Practice ของโรงเรียนนั้น ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานดังนี้

: ณ วันที่ 27  สิงหาคม 2558 (ขอให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2558 หากโรงเรียนใดส่งมาแล้ว        ต้องขออภัยด้วย)

1. โรงเรียนบ้านพระเพลิง                             2.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

3.โรงเรียนบ้านคลองหาก                            4. โรงเรียนบ้านเขาแหลม

5. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์                       6. โรงเรียนบ้านหินกอง

7.โรงเรียนบ้านแสงจันทร์                              8. โรงเรียนบ้านชุมทอง

ติดต่อ สพป.สก.1