การกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนของโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับปฐมวัย  กรอกข้อมูลตามแบบ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  เพื่อลงทะเบียนการประเมินแบบออนไลน์ทุกโรงเรียน (เอกสารดังแนบ)  ส่งแบบภายในวันที่  1  กันยายน  2558  ที่กลุ่มนิเทศฯ  ( ศน.รองรัตน์  ศิริ  โทร 091-7311441)  ขอบคุณค่ะ  444