การส่งคะแนนสอบ Pre-PISA

ตามที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้กำหนดให้โรงเรียนสอบ Pre-PISA ระหว่างวันที่

10-14  สิงหาคม 2558 และให้รายงานผลการสอนนั้น ขณะนี้มีโรงเรียนได้รายงานผลการสอบ

มาเพียง 13 โรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนขยายโอกาสโรงใดยังไม่รายงาน ขอให้รายงานส่งด่วน เพื่อ

สรุปรายงานผลต่อไป

ชื่อ-สกุลการอ่านคณิตวิทย์แก้ปัญหาแก้ปัญหา Onlineรวม
คะแนนเต็มคะแนนเต็มคะแนนเต็มคะแนนเต็มคะแนนเต็ม
รวม
ติดต่อเรา