การส่งคะแนนสอบ Pre-PISA

ตามที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้กำหนดให้โรงเรียนสอบ Pre-PISA ระหว่างวันที่

10-14  สิงหาคม 2558 และให้รายงานผลการสอนนั้น ขณะนี้มีโรงเรียนได้รายงานผลการสอบ

มาเพียง 13 โรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนขยายโอกาสโรงใดยังไม่รายงาน ขอให้รายงานส่งด่วน เพื่อ

สรุปรายงานผลต่อไป

ชื่อ-สกุล การอ่าน คณิต วิทย์ แก้ปัญหา แก้ปัญหา Online รวม
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม
รวม
ติดต่อ สพป.สก.1