แจ้งเตือนเรื่องการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG   IMG_0001   คู่มือ (e-bidding)  1   2  3  4.1   4.2