เกษียณอายุราชการครูอำเภอวังน้ำเย็น

วันที่ 22 สิงหาคม 2558  คณะครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนางจิราพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการครูอำเภอวังน้ำเย็น ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12

ติดต่อ สพป.สก.1