งานมุทิตาจิต อ.วังน้ำเย็น สพป.สระแก้ว เขต ๑

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น ได้จัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ ให้แด่นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และข้าราชการครู ในเขตอำเภอวังน้ำเย็นอีกจำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย

  • นายกิตติ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านชัยพัฒนา
  • นายสถิต ตระกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
  • นายกฤษณะ รุจิวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙
  • นางอันละคร กุศลศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙
  • นางมาลี พรรครัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกศแก้ว
  • นางจิราพร สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
  •  IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0019 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0031 IMG_0034 IMG_0036 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0046 IMG_0056 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0067 IMG_0082 IMG_0086 IMG_0091 IMG_0093 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0102 IMG_0121 IMG_0123 IMG_0129 IMG_0151 IMG_0154 IMG_0155 IMG_0176 IMG_0178 IMG_0181 IMG_0185 IMG_0188 IMG_9965 IMG_9966 IMG_9976 IMG_9981 IMG_9983 IMG_9984 IMG_9985 IMG_9986 IMG_9987 IMG_9988 IMG_9990 IMG_9991 IMG_9992 IMG_9993 IMG_9994 IMG_9995 IMG_9996 IMG_9997 IMG_9998 IMG_9999

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1