ชุมชนร่วมใจกับการทาสีสนาม BBL

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน

คณะครูรับผิดชอบ2 คน : 1 ฐาน

ร่วมทาสีสนาม BBL และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
SANAM1 SANAM2 SANAM3 SANAM4 SANAM5 SANAM6 SANAM7 SANAM8 SANAM9 SANAM10 SANAM11 SANAM12 SANAM13 SANAM14 SANAM15 SANAM16 SANAM17 SANAM18 SANAM19 SANAM20 SANAM21 SANAM22 SANAM23 SANAM24 SANAM25 SANAM26 SANAM27 SANAM28 SANAM29 SANAM30 SANAM31 SANAM32 SANAM33 SANAM34 SANAM35 SANAM36 SANAM37 SANAM38 SANAM39 SANAM40 SANAM41 SANAM42 SANAM43 SANAM44 SANAM45 SANAM46 SANAM47 SANAM48 SANAM49 SANAM50 SANAM51 SANAM52 SANAM53 SANAM54

ติดต่อ สพป.สก.1