ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียนฯ

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัดแจ้งบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบยสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดมหกรรมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ส่งคืนที่กลุ่ทนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ติดต่อเรา