เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จึงให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังแนบ นำสำเนาวุฒิบัตรฝ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการแต่งตั้งที่กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ สามารถฝากผู้อื่นมาได้IMG_0008

ติดต่อเรา