ขอเชิญร่วมโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมโครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อค้นหาและคัดเลือกครูต้นแบบเพื่อรับรางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘” จำนวน ๑๐ ท่าน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bic.co.th และ www.facebook.com/บีเจซีครูไทยของแผ่นดิน หรือโทร ๐๘๓ – ๕๔๘ ๓๑๐๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1