ขอแจ้งการปรับแก้เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งการปรับแก้เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕” โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thictyouth.com และส่งผลงานได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน