แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ

แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ  ประจำปี 2558  จำนวน  43 โรงเรียน  ตามเอกสารแนบ   3   ได้โอนเงินให้แล้ว  โรงเรียนที่ใช้ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 20 ส.ค.58 และธนาคารธนชาต/ธนาคาร ธกส. โอนวันที่ 21 ส.ค.58  ให้โรงเรียนออกใบเสร็จส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยด่วน

ติดต่อเรา