รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๘-๕๑๕ ๘๒๖ / ๐๘๕-๒๗๕ ๗๗๘๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา