เอกสารเพิ่มเติม หนังสือ ศธ 04153/ว 3098 ลว. 18 สิงหาคม 2558

เอกสารเพิ่มเติม หนังสือ ศธ 04153/ว 3098 ลว. 18 สิงหาคม 2558   เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  2  3  4.1  4.2