รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระบบโปรแกรม SET

แจ้งโรงเรียนรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ในระบบโปรแกรม SET  อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3130  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2558  สพป.สระแก้ว แจ้งให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรม SET  ภายในวันที่ 9  กันยายน 2558 โดยมีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ส่งในระบบ แนวปฏิบัติการกรอกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เอกสารดั44งแนบ)

ติดต่อ สพป.สก.1