ประชุมข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม โดยมีข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG_0530 IMG_0532 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0540 IMG_0541 IMG_0542 IMG_0544 IMG_0545

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1