แจ้งโรงเรียนมารับ สรุปผลการสอบ NT , O-NET (ข้อสอบกลาง)

ประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัด มารับสรุปผลการสอบ NT , O-NET (ข้อสอบกลาง)  โดยรับที่กลุ่มนิเทศฯ ค่ะ