::: กองทุนหมู่บ้าน บ้านเขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ 10 มอบทุนการศึกษา :::

 เนื่องในโอกาสของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 และการประชุมผู้ปกครอง
ของโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ในการนี้ทาง กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
ให้กับโรงเรียน
เพื่อจัดสรรและมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ในการนี้

รับมอบ โดย นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

15 16ภาพโดย : นายสิทธิชัย เนียรศิริ

ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย เกิดกุล

https://www.facebook.com/khaotakrupphattana

ติดต่อเรา