แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่  25-27 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก  ตามรายชื่อที่แนบ  IMG_0002   ให้ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในวันที่  25  สิงหาคม 2558

 

หมายเหตุ   หากเขียนรายงานการเดินทางไปราชการเกินจำนวนเงินที่จัดสรร  ให้ระบุขอรับเพียงและลงชื่อกำกับ                                                                                                 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   8708

ติดต่อเรา