โรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้อ To Be Number One

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้อ To Be Number One

สามารถมารับเสื้อ และชำระเงิน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1. โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ  2. โรงเรียนบ้านไร่สามศรี  3. โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

4. โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  5. โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)

6. โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง  7. โรงเรียนบ้านซับมะนาว  8. โรงเรียนบ้านท่าเกษม

9. โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง  10. โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน  11. โรงเรียนวัดพวงนิมิต

12. โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา  13. โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

ติดต่อ สพป.สก.1