สพฐ. ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน จำนวน 27 โรงเรียน

1. แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ขณะนี้ระบบ DMC 2558  ได้เปิดให้ทำการปรับแก้ไขข้อมูลนักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก และบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนได้ที่เมนูโรงเรียน  นถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558  คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ DMC 2558 เทอม2

2. โรงเรียนที่มีรายชื่อ จำนวน 27 ร.ร. คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายชื่อ 27 ร.ร. ที่ สพฐ. ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุ่นรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557  คืนกรณีซ้ำซ้อน   ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

2.1 ตรวจสอบข้อมูลจากรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน กรณีนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน  ให้ดำเนินการย้ายออกนักเรียน

2.2 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่านักเรียนมีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลตัวตนนักเรียนในระบบ DMC 2558 เทอม 2  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 โดยต้องอัพโหลดเอกสารเท่านั้น  ประกอบด้วย เอกสารแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล  แบบ พฐ. 19 ภาพถ่ายนักเรียน และหลักฐานสมุดทะเบียนนักเรียนที่ยืนยันวันย้ายเข้าเรียนของนักเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน สำเนาสูติบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดาหรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครองนักเรียน  คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันตัวตน    หมายเหตุ ให้ทำการจัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวและทำการอัพโหลดที่เมนูอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน  

3.  หากโรงเรียน จำนวน 27 โรงเรียน ดำเนินการไม่เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558  สพฐ. จะตัดเงินอุดหนุนรายหัวที่ซ้ำซ้อนในโรงเรียนที่ไม่ยืนยันตัวตนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557  ดังกล่าว โดยหักลบกับเงินอุดหนุนรายหัวในภาคเรียนที่ 2/2558  โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งคืนเงิน สพฐ.  (รายละเอียดแจ้งในระบบ e-office)

ติดต่อเรา