ประชุมสัมมนา รองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จัดทำ แนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว รองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0452 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0457 IMG_0462

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา