การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2771 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน โดยจัดทำเป็น 2 ชุด ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน 14 สิงหาคม 2558 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. นั้น

ในการจัดทำขอให้ จัดทำบันทึกข้อตกลง รวมทั้งโรงเรียน โดยให้ ผู้บริหาร ร.ร. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงนามรวมกันในบันทึกแผ่นเดียวกัน ไม่ต้องแยกทำเป็นรายบุคคล และให้ ผอ.สพป.ลงนามเป็นพยาน   จึงขอให้ ร.ร.จัดส่ง ให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  จำนวน 2 ชุด เพื่อให้ ผอ.สพป.ได้ลงนามทั้ง 2 ชุด

กรณีที่โรงเรียนบางแห่งจัดส่งมาเพียง 1 ฉบับ นั้น ขอให้จัดส่งเพิ่มอีก 1 ฉบับ

ติดต่อเรา