การประเมินการอ่าน เดือนสิงหาคม (ศน.ประไพ)

แจ้งทุกโรงเรียนประเมินการอ่าน การเขียน  ประจำเดือน  สิงหาคม  (ครั้งที่ 3) โดยใช้เครื่่องมือ (ดังแนบ) แล้วรายงานผลทาง e -MES  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2558  โดยดาวน์โหลดได้ที่  Remote  Drive กลุ่มนิเทศฯ  (24 ไฟล์) 

ติดต่อ สพป.สก.1