ขอเชิญร่วมการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้มีความประสงค์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ.มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๗ โทร ๐๓๘-๑๐๒ ๗๑๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1