***หมอดินน้อย***

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขตที่ 2

มาให้ความรู้ และอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ

ในโครงการ “หมอดินน้อย”

…..ทั้งนี่เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้…..

………………………………….

ให้ความรู้…ก่อนลงมือปฏิบัติ

t2

t1

ขั้นต่อไป >>> แบ่งกลุ่ม

t3

ให้ความรู้แต่ละกลุ่มอีกรอบ…..เพื่อให้เข้าใจ ก่อนปฏิบัติจริง

t4

t5

t6

ขั้นลงมือปฏิบัติจริง…

…น้ำหมักจาก >> ฟักทอง…

t7

…นำหมักจาก >> ต้นกล้วย…

t8

เตรียมแปลงเกษตร…

t9

หยอดเมล็ดพืช (คะน้า)…เพื่อเตรียมลงแปลง

t10

t11

………………………………………..

ติดต่อเรา