ด่วนที่สุด***แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3

ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีรายชื่อดังส่ิงที่ส่งมาด้วย  (54  โรงเรียน) กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อนำส่ง  สพฐ.  ทั้งนี้  ให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์  089-9302020  หรือ  037-425466  หรือ ส่ง e-mail: [email protected]  ส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1