ประกาศบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอประกาศบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (142) - Copy Image (143) - Copy Image (144) - Copy

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1