ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถดูหลักเกณฑ์ และข้อมูลการคัดเลือกได้ที www.identity.opm.go.th และสงผลงานไปที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา