การสมัครทดสอบฝีมือแรงงาน

ตามที่ลูกจ้างประจำ ได้สมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว

โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7 – 9  มิถุนายน  2557  นั้น บัดนี้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน

ยังจัดส่งเอกสารและเงินค่าสมัครยังไม่ครบ จึงขอให้บุคคลที่มีรายชื่อดังแนบ จัดส่งเอกสารและเงินค่าสมัคร

ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต  1  โดยด่วน c

ติดต่อเรา