กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ร่วมกับอสม. หมู่ 7

ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน  ดังนี้

  1. เดินรณรงค์พร้อมมีป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  2. มีการคว่ำ กะลา กระป๋อง ยางรถยนต์ ที่มีน้ำขัง และเก็บขยะใส่ถุง  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  3. ใส่ทรายอะเบทในอ่างน้ำหรือแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของยุง

 

                                                                                

ติดต่อเรา