แจ้งกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ ขอเชิญประชุม

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์  ประชุมพร้อมกัน

ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา