ทัศนศึกษาและชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่  งานมหกรรมวิชาการที่จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  ระหว่างวันที่  8 – 10  สิงหาคม  2558

ติดต่อ สพป.สก.1